Skip Navigation Links Start > Zarejestruj się

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940 Warszawa.
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl
  3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.b i lit.c Rozporządzenia RODO - w celu założenia konta użytkownika do realizacji usługi, o której mowa w Regulaminie przekaz pocztowy/Ekspres Pieniężny oraz w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych.
  4. W przypadku konta użytkownika, na którym brak opłaconych przekazów, nastąpi automatyczne usuwanie konta, po okresie 90 dni kalendarzowych nieaktywności użytkownika. Na 7 dni kalendarzowych przed usunięciem nieaktywnego konta, użytkownik otrzyma e-mail z informacją, że w związku z nieaktywnością dane konto zostanie usunięte. Po usunięciu nieaktywnego konta użytkownik otrzyma informację o usunięciu konta na adres e-mail.
  5. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych jest niezbędne do zrealizowania usługi przekaz pocztowy/Ekspres Pieniężny z użyciem konta użytkownika. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości realizacji usługi z poziomu konta użytkownika.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nie ujęte w niniejszym komunikacie, a wynikające z przepisów Rozporządzenia RODO, są dostępne w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl